Wednesday, June 5, 2013

لماذا انا مسلم؟؟


Dialog Pelajar ISLAM dengan PADERI 
(Terjemahan dari kitab bahasa arab pengarang Dr Abdul Muta'al as Sa'idy)
EPISOD 3

DIALOG KEDUA

Telah tiba saat dialog kedua.Muhammad dan teman2nya pergi ke gedung Seminari dan di sana ruangan telah penuh dengan para peserta.Semua orang menunggu kedatangannya untuk dapat mendengar dialog yang penting ini.Mereka sangat tertarik oleh sikapnya yang tenang dan pemikirannya yang jernih,tutur katanya yang baik dan logikannya yang kuat pada dialog semalam.Kemudian ia dan paderi lawan biacaranya menuju ke tempat yang tersedia.Pada dialog yang pertama telah dibicarakan tentang prinsip2 islam,kemudian pada kesempatan kali ini akan dilanjutkan dengan prinsip yang lainnya.

Mengakui kebenaran semua Rasul.
Pada dialog kali ini Muhammad memulai perbicaraan berkisar pada prinsip kedua dalam ajaran islam,iaitu mengakui kebenaran semua Rasul.

M : Prinsip yang kedua ini mencakup pula pengertian mempercayai segala ajaran yang dibawa oleh para Rasul,baik berupa iman kepada malaikat,kitab2 suci yang diturunkan kepada para Rasul,hari akhirat dan prinsip2 serta bahagian2 iman lainnya.Dalam hal ini islam telah mengakui semua umat mmperoleh pengiriman Rasul.Kerana al quran menyatakan bahawa tidak satu pun umat yang dibiarkan tanpa mempunyai Rasul ALLAH,sebagaimana firmanNya pada surah Fathir ,:24.

"Sesungguhnya Kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira 
dan sebagai pemberi peringatan.Dan tidak ada suatu umat pun melainkan talah ada padanya seorang pemberi peringatan.

Adapun umat yahudi dan nasrani tidaklah mengakui adanya pengiriman Rasul ALLAH kepada segala golongan umat manusia.Mereka hanya mengakui bahawa Rasul ALLAH itu tidak keluar dari lingkungan bani israil.Adanya pengakuan islam seperti ni menjadikan islam sebagai agama toleran dan memperlakukan semua bangsa dengan baik.Hal ini berbeza dengan yahudi dan nasrani yang memperlakukan bangsa2 lain tidak sama dengan dirinya dalam pandangan tuhan,seperti islam memandangnya sama.Hal ini dikatakan al quran dalam surah Al hujurat,49:13.

"Hai manusia sesungguhnya Kami ciptakan kamu dari seorang laki2 dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa2 dan bersuku2 supaya kamu saling kenal mengenal.Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi ALLAH ialah orang2 yang paling bertaqwa diantara kamu.Sesungguhnya ALLAH Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

P : Islam sejalan dengan yahudi dan nasrani dalam hal menggangap bani israil mempunyai kelebihan diatas bangsa2 lain.Hal ini disebutkan dalam quran anda surah Ali Imran,33.

"Sesungguhnya ALLAH telah memilih Adam,Nuh,keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat(di masa mereka masing2).

M: Yang di maksudkan oleh al quran tersebut adalah mengakui kelebihan para Naan Rasul dari keturunan Adam,Nuh,Ibrahim dan Imran diatas orang2 lain,bukan pengakuan tentang kelebihan bani israil di atas bangsa2 lain.Kerana islam tidak mengakui kelebihan satu bangsa terhadap bangsa lain,kecuali kerana taqwa dan amal kebajikannya.ALLAH melebihkan kaum muslimin dari umat yanglain tidaklah  dalam pengertian kelebihannya semata2 berdasarkan norma2 sebagaimana tersebut di dalam surah Ali Imran :110

"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia,menyuruh yang ma'ruf,dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada ALLAH.Sekiranya ahli kitab beriman,tentulah itu lebih baik bagi mereka diantara mereka ada yang beriman,dan kebanyakan mereka adalah orang2 yang fasik."

Manusia sekarang dapat dikatakan tergabung di dalam tiga agama monotheisme(Islam,Kristian,dan Yahudi).Permusuhan dan peperangan yang berjalan sesama mereka titik pangkalnya pun ada pertentangan ini.Sekiranya sesama mereka berhasil di peroleh satu kesepakatan untuk berpegang kepada satu agama sahaja,nescayalah permusuhan dan peperangan dapat dihindarkan,dan tidak diragukan lagi islam akan merupakan agama yang paling tepat untuk merealisasikan tujuan khir yang di perjuangkan oleh para pembela islam pada abad kita ini.Seruan kearah perdamaian ini telah jauh dahulu di ketengahkan oleh al quran pada surah Al baqarah,:208.

"Hai orang2 yang beriman,masuklah kamu kedalam islam keseluruhannya dan jangan lah kamu turut langkah2 syaitan.Sesungguhnya syaitan itu msuh yang nyata bagimu."

Islam lah agama yang paling handal untuk merealisasikan tujuan ini,kerana ia memandang semua bangsa dengan pandangan yang telah lama berjalan,percaya kepada Musa yang menjadi Rasul bangsa yahudi dan percaya kepada Isa yang menjadi Rasul umat nasrani disamping percaya kepada Rasul2 yang lain.Maka kalau orang yahudi dan nasrani menjadi muslim,ia telah menemukan adanya pengakuan       yang sama terhadap kebenaran Rasul2 mereka sendiri dan islam akan menyambut merekaditengah jalan dengan baik sebagaimana mereka akui sendiri.

Adapun umat yahudi ,walaupun beragama,namun mereka mendustakan Isa dan Muhammad.Dengan sikap seperti ini kaum nasrani dan muslim tidaklah akan boleh menyatu kedalam agama mereka,kerana adanya jarak perselisihan didalam masalah keimanan ini antara mereka dengan pemeluk kedua2 agama tersebut.

Adapun umat nasrani,walaupun beragama,namun mereka mendustakan Nabi Muhammad s.a.w,sehingga tidak mungkinumat islam dapat menyatu ke dalam agama mereka.
Umat yahudi dan nasrani bersifat ekstrim terhadap nabi Isa a.s.Umat yahudi menuduh beliau sebagai anak zina.Sedang umat nasrani mempercayai beliau sebagai putra ALLAH.Adapun umat islam percaya bahawa beliau adalah roh dan kalimat ALLAH yang ditiupkan kedalam diri Maryam a.s.Beliau adalah salah seorang hamba ALLAH dan sama dengan hamba ALLAH yang lainnya.Beliau adalah seorang Rasul yang sama dengan Rasul2 lainnya.Adapun beliau lahir tanpa ayah,hal ini berbeza dengan proses penciptaan Adam a.s.,yang hanya di ciptakan dari tanah(tanpa ibu bapa) sebagaimana tersebut dalam surah Ali Imran ,:59.

"Sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi ALLAH adalah seperti penciptaan Adam.ALLAH menciptakan Adam dari tanah,kemudian ALLAH berfirman kepadanya : "jadilah(seorang manusia) maka jadilah ia."

Tak ada keraguan mengenai pendapat umat islam tentang diri nabi Isa a.s.,bahawa dengan pendapat seperti ini ketiga2 agama monotheis ini pasti dapat sepakat.Sebab islam bersikap moderat antara sikap agama yahudi yang rasialis anti Isa dan sikap umat nasrani yang cinta secara fanatis kepada beliau.

Sebahagian misionaris nasrani di dalam sebuah buletin menyebutkan bahawa pengertian Isa sebagai putra ALLAH ialah dala erti kata isa sebagai kekasihNya.Dalam pengertian seperti ini,tidak bertentangan dalam islam,ialah Isa Al Masih sebagai kekasih ALLAH todaklah di ingkari oleh agama ini.Al quran telah menyebut kan di dalam banyak ayatnya kata2 yang mempunyai pengertian kiasan.

Kami muslim dapat memberikan erti dengan mudah pada kata2 kiasan seperti sejalan dengan akal mengenai ke-Maha Sempurnaan ALLAH seperti firmanNya pada surah Thaha,:5.

"Iaitu Tuhan yang Maha Pemurah,yang bersemayam di atas 'Arsy."

Bila umat nasrani sepakat dengan perubahan erti kata Isa putra ALLAH dengan pengertian kekasih ALLAH,maka ia dapat memasuki tahap baru dalam masalah ini dan diperoleh kesepakatan antara kami dan mereka.

P : Wahai anak muda,apakah kalau kami menerima perubahan pengertian Isa sebagai kekasih ALLAH,lalu kalian dapat bersama2 kami memeluk agama nasrani?

M : Wahai tuan paderi yang terhormat,seharusnya andalah yang sudah menerima perubahan pengertian keputraan Isa dengan erti seperti itu untuk masuk kedalam islam.Kerana tindakan seperti ini bererti kalian mengakui pandangan islam tentang diri Isa sebelum terjadinya takwil yang baru ini.Bila Isa sebenarnya sebagai kekasih ALLAH,maka hal ini sesungguhnya sama dengan Ibrahim yang juga menjadi kekasih ALLAH.Dengan demikian keyakinan Triniti menjadi batal.Sebab pada hakikatnya tidak ada bapa atau anak dalam hubungan dengan ALLAH.Padahal keyakinan Triniti merupakan salah satu keyakinan utama dalam agama nasrani.Jika keyakinan ini batal,maka ajaran2 keyakinannya tidak berhak dinilai sebagai suatu agama yang memiliki keistimewaan dari agama2 yang lain.

Selanjutnya,islam tidak pernah memaksa umat Yahudi atau nasrani yang sudah mengakui ALLAH sebagaimana semestinya,kecuali mereka harus mengakui kerasulan Muhammad s.a.w.Terhadap hal ini mereka tidaklah di paksa secara membuta atau untuk menerimanya dengan mengesampingkan akal atau merugikan merek.Untuk mengakui kerasulan Muhammad s.a.w cukuplah dengan memperhatikan sejarah kehidupan beliau tanpa memperdulikan mukjizat2 yang mengukuhkan kebenaran beliau,seperti yang diterima oleh rasul2 lainnya.Bila umat yahudi dan nasrani mahu menginsafi hal ini nescaya mereka mahu beriman kepada Muhammad,nabi umat islam,sebagaimana umat islam percaya kepada Musa,nabi umat yahudi,dan kepada Isa,nabi umat nasrani.Bila mereka ini mahu berbuat demikian,maka seluruh dunia akan berubah dalam sekejap dan seluruh umat manusia hidup dalam persaudaraan yang diliputi penuh ketenangan dan keselamatan,dan terhindar dari peperangan dan permusuhan.

[bersambung]...


No comments: